Zhengyue Yinhe's Acquisition

Zhengyue Yinhe was acquired by Jingang Gaming on June 22, 2017.

Zhengyue Yinhe (正越银河) is a mobile game developer and publisher.…

Articles about Zhengyue Yinhe's Acquisition: