Zhangtong Jiayuan's Series B - II Round

Zhangtong Jiayuan raised a round of funding on March 02, 2016.

Zhangtong Jiayuan (掌通家园) is an internet education interactive platform for kindergarten management.…

Articles about Zhangtong Jiayuan's Series B - II Round: