Xiaomei Xiansheng's Seed Round

Xiaomei Xiansheng raised a round of funding on September 21, 2018.

Xiaomei Xiansheng (小美鲜生) is a community e-commerce platform.…

Articles about Xiaomei Xiansheng's Seed Round: