Xiaohuangren Gongye Hulian's Seed Round

Xiaohuangren Gongye Hulian raised a round of funding on July 16, 2018. Investors include Huanyu Media.

Xiaohuangren Gongye Hulian (小黄人工业互联) is an industrial knowledge sharing platform.…

Articles about Xiaohuangren Gongye Hulian's Seed Round: