Xiaofeixiang Qinzi's Series A Round

Xiaofeixiang Qinzi raised a round of funding on July 04, 2018. Investors include Suhehui.

Xiaofeixiang Qinzi (小飞象亲子) is an educational travel service provider for children.…

Articles about Xiaofeixiang Qinzi's Series A Round: