Nanjing Haoyun Meicheng Electronics Technology Co.'s Acquisition

Nanjing Haoyun Meicheng Electronics Technology Co. was acquired by Ourgame International on January 31, 2018.

Nanjing Haoyun Meicheng Electronics Technology Co. (好运游戏) is a company that develops mahjong, pocker, card and board games in Nanjing, China.…

Articles about Nanjing Haoyun Meicheng Electronics Technology Co.'s Acquisition: