Kopo Kopo's Seed VC - II Round

Kopo Kopo raised a round of funding on November 13, 2013.

Kopo Kopo enables enterprises to accept mobile money payments from customers.…

Articles about Kopo Kopo's Seed VC - II Round: