Kawayu Shoten's Acquisition

Kawayu Shoten was acquired by Clear on July 06, 2018.

Kawayu Shoten (川勇商店 / かわゆう) is a Japanese liquor store.…

Articles about Kawayu Shoten's Acquisition: