Hangzhou Pujian's Acquisition

Hangzhou Pujian was acquired by Zhende Medical on August 09, 2018.

Hangzhou Pujian (杭州浦健) is a supplier of medical equipment.…

Articles about Hangzhou Pujian's Acquisition: