Garden Botanika's Series B Round

Garden Botanika raised a round of funding on January 01, 1995.

Garden Botanika is a Redmond, Washington-based Retail (non-internet/mobile) company.…

Articles about Garden Botanika's Series B Round: