Doujiang Ai Youtiao's Seed Round

Doujiang Ai Youtiao raised a round of funding on July 04, 2018.

Doujiang Ai Youtiao (豆浆爱油条) is a breakfast brand.…

Articles about Doujiang Ai Youtiao's Seed Round: