Da Xian Bing's Unattributed Round

Da Xian Bing raised a round of funding on January 23, 2017. Investors include CoAssets.

Fujian Da Xian Bing Internet Technology, dba Da Xian Bing, is a product crowdfunding platform that enjoys numerous major channels for its business activities.…

Articles about Da Xian Bing's Unattributed Round: