Codigo Entertainment's Series A Round

Codigo Entertainment raised a round of funding on December 18, 2009.

Codigo Entertainment operates as a record label company.…

Articles about Codigo Entertainment's Series A Round: