Search company, investor...
Unisense FertiliTech company logo

Unisense FertiliTech

fertilitech.com

Founded Year

2003

Stage

Acquired | Acquired

Total Raised

$46.34M

About Unisense FertiliTech

Unisense FertiliTech develops technology to improve human embryo assessment in assisted reproduction. The company manufactures and sells the EmbryoScope Time-lapse system, the EmbryoViewer Workstation (Software) and related products, which are EU approved and FDA cleared for clinical use in IVF laboratories. The company is involved in numerous international collaborations, and strives to develop embryo assessment algorithms to improve embryo selection and workflow in the assisted reproduction laboratory. Unisense's goal is to promote knowledge building through extensive documentation and retrospective analysis.

Headquarters Location

Tueager 1

DK-8200,

Denmark

(+45) 8944 9500

Loading...

Loading...

Unisense FertiliTech Patents

Unisense FertiliTech has filed 13 patents.

patents chart

Application Date

Grant Date

Title

Related Topics

Status

1/13/2015

9/21/2021

Fertility medicine, Fertility, Assisted reproductive technology, Human pregnancy, Developmental biology

Grant

Application Date

1/13/2015

Grant Date

9/21/2021

Title

Related Topics

Fertility medicine, Fertility, Assisted reproductive technology, Human pregnancy, Developmental biology

Status

Grant

Latest Unisense FertiliTech News

Vitrolife AB (publ) fullbordar förvärvet av Unisense FertiliTech A/S samt beslutar med anledning därav om apportemission

Nov 26, 2014

Vitrolife AB (publ) fullbordar förvärvet av Unisense FertiliTech A/S samt beslutar med anledning därav om apportemission      November 26, 2014 10:40 ET | Source: Vitrolife AB Styrelsen för Vitrolife AB har idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämmanden 5 maj 2014, fattat beslut om att genomföra apportemission av 1 879 179aktier och därmed fullfölja förvärvet av Unisense FertiliTech A/S(”FertiliTech”).Som tidigare offentliggjorts, har Vitrolife den 4 november 2014 träffat avtal omatt förvärva samtliga aktier i FertiliTech. Styrelsen i Vitrolife har idag, medstöd av bemyndigande från bolagsstämman fattat beslut om apportemission av 1 879179 aktier vilka utgör en del av köpeskillingen vid förvärvet av FertiliTech.Förvärvet har idag fullbordats genom att Vitrolife har förvärvat samtliga aktieri FertiliTech genom betalning av 1 879 179 aktier samt betalning av befintligaaktieägarlån i FertiliTech om 50 MDKK.Utöver den fasta köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling motsvarande ettvärde av 1 308 656 aktier utgå. Tilläggsköpeskillingen villkoras av uppfyllandetav definierade försäljningsmål avseende perioden 2015 respektive 2016 till 2017.Vitrolife avgör huruvida tilläggsköpeskillingen ska utbetalas i aktier ellerkontanter. Tilläggsköpeskillingen utfaller endast om försäljningen överstigerden plan som utgör grund för förvärvskalkylen.Rätt att teckna de nyemitterade aktierna har endast säljarna av FertiliTech. Denyemitterade aktierna har idag tecknats och tilldelats. Värdet påapportegendomen uppskattas till 276 239 313 SEK.Till följd av nyemissionen har antal aktier i Vitrolife ökat från 19 830 936till 21 710 115 och Vitrolifes aktiekapital ökats med 1 916 762,58 SEK, från 20227 554,72 SEK till 22 144 317,30 SEK. Nyemissionen medför en utspädning förexisterande aktieägarna på cirka 9 %.Det beräknas att de nya aktierna tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholmunder innevarande vecka.Transaktionen väntas påverka Vitrolifes EBITDA per aktie negativt under 2014 och2015 men bidra positivt från och med 2016, som ett resultat av ökad försäljningtill följd av nyttjandet av Vitrolifes globala marknadsnärvaro samtkostnadssynergier.Göteborg 26 november 2014VITROLIFE AB (publ)Thomas Axelsson, VDFör ytterligare information kontakta:VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelandeenligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiellainstrument. Informationen lämnades för publicering den 26 november 2014 kl.16:40.____________________________________________________________________________________________________________________________Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksammedicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområdeFertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar ochmarknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för attmöjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 250 anställda ochbolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborgoch ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien,Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad påNASDAQ OMXStockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE13469), Small Cap.____________________________________________________________________________________________________________________________Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida:www.vitrolife.com/ Related Articles other press releases by Vitrolife AB

Unisense FertiliTech Frequently Asked Questions (FAQ)

 • When was Unisense FertiliTech founded?

  Unisense FertiliTech was founded in 2003.

 • What is Unisense FertiliTech's latest funding round?

  Unisense FertiliTech's latest funding round is Acquired.

 • How much did Unisense FertiliTech raise?

  Unisense FertiliTech raised a total of $46.34M.

 • Who are the investors of Unisense FertiliTech?

  Investors of Unisense FertiliTech include Vitrolife, PKA, William Demant Invest and LD Fonde.

Loading...

Loading...

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.