Predict your next investment

HEALTHCARE | Disease Diagnosis
arocell.com

See what CB Insights has to offer

Founded Year

2003

Stage

IPO | IPO

Market Cap

0.10B

About AroCell

AroCell has developed a test, the TK 210 ELISA, for measuring the enzyme TK1, which is a protein that is elevated in the blood when there is increased cell turnover within the patient. A malignant tumor has high cell turnover and TK1 leaks out into the blood.

AroCell Headquarter Location

Uppsala Business Park Virdings alle 32 B

Uppsala, 754 50,

Sweden

Latest AroCell News

AroCell () : Delårsrapport 1 januari– 30 juni 2020

Aug 20, 2020

0 Message : VD-ORD 'Andra kvartalet har till stor del präglats av Covid-19 pandemin och åtgärder som skett för att förhindra spridningen av viruset. För AroCells del har det inneburit förändrade rutiner på kontor och laboratorium, inga fysiska möten med kunder eller partners samt en begränsad möjlighet till möten med våra kliniska partners. Detta har naturligtvis påverkat vår försäljning av AroCell TK 210 ELISA mycket negativt samtidigt som vi nu ser en återgång till ökade kontakter och större intresse för vår produkt. Verksamheten har dock kunnat fortsätta med oförminskad kraft och fokus har varit på inlämnande av 510 (k) ansökan till FDA i USA och förstärkning av vår IP portfölj.' Michael Brobjer, VD Nettoomsättningen uppgick till 0 (127) KSEK Förlust före finansiella poster uppgick till -6 195 (-4 915) KSEK Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -4 419 (-4 060) KSEK Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,12) SEK Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 51 428 (21 435) KSEK Sammanfattning av perioden 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 64 (203) KSEK Förlust före finansiella poster uppgick till -11 669 (-10 202) KSEK Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -9 488 (-8 462) KSEK Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,26) SEK Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 51 428 (21 435) KSEK *Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital. Väsentliga händelser under perioden 1 april - 30 juni Ny expertgranskad artikel har publicerats i tidningen BioTechniques, där AroCell TK 210 ELISA visar högre känslighet jämfört med andra TK1 ELISA-analyser. AroCell har lämnat in en internationell (PCT) patentansökan avseende användningen av Tymidinkinas 1 (TK1) för att förutsäga förekomsten av och diagnostisera Mykoplasmapneumoni, samt klassificeringen av luftvägsinfektioner. Ny expertgranskad vetenskaplig artikel om TK1 har blivit publicerad i tidskriften BMC Cancer. Resultaten visade att TK1 har potentialen att användas som biomarkör för tidig behandlingsrespons hos patienter med bröstcancer. Under maj månad lämnade AroCell in en ansökan för 510 (k) clearance till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) gällande sitt AroCell TK 210 ELISA kit. AroCell har utökat CE-märkningen för AroCell TK 210 ELISA för klinisk användning inom cancerbehandling, till exempel för indikationen bröstcancer. AroCell har fått ett godkännandebesked av det europeiska patentverket (EPO) för patentansökan avseende AroCells egenutvecklade monoklonala antikroppar som används i AroCell TK 210 ELISA. Två postrar om TK1 och AroCell TK 210 ELISA har presenterats och publicerats online på American Association of Cancer Research 2020 (AACR 2020). Väsentliga händelser efter perioden Patentansökan avser AroCells egenutvecklade monoklonala antikroppar beviljades av det japanska patentverket. AroCell genomförde en förändring i bolagets ledning. Cecilia Ahlin avslutade sin anställning som Chief Medical Officer. Gunnar Steineck, professor i onkologi har utsetts till interim CMO. AroCell inledde ett nytt samarbete med University of Rome la Sapienza för att utvärdera Tymidinkinas 1 (TK1) och PSA som respons biomarkörer efter hormonterapi hos kastrationsresistenta prostatacancer patienter. Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2020 ( Länk ) Kontakter E-post: michael.brobjer@arocell.com Om AroCell AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90. För mer information, se www.arocell.com Denna information är sådan information som AroCell är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-20 08:00 CEST. Bifogade filer

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Expert Collections containing AroCell

Expert Collections are analyst-curated lists that highlight the companies you need to know in the most important technology spaces.

AroCell is included in 1 Expert Collection, including Cancer.

C

Cancer

3,605 items

Companies researching, developing, or offering products & services that aid in the screening, prevention, diagnosis, management, and treatment of cancer.

AroCell Patents

AroCell has filed 4 patents.

The 3 most popular patent topics include:

  • Experimental cancer drugs
  • Monoclonal antibodies
  • Biotechnology
patents chart

Application Date

Grant Date

Title

Related Topics

Status

11/21/2016

2/4/2020

Transcription factors, Clusters of differentiation, Monoclonal antibodies, Proteins, Experimental cancer drugs

Grant

Application Date

11/21/2016

Grant Date

2/4/2020

Title

Related Topics

Transcription factors, Clusters of differentiation, Monoclonal antibodies, Proteins, Experimental cancer drugs

Status

Grant

AroCell Web Traffic

Rank
Page Views per User (PVPU)
Page Views per Million (PVPM)
Reach per Million (RPM)
CBI Logo

AroCell Rank

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.